Majte jasno vo svojom účtovníctve

O mne

Profesionálne sa zaoberám vedením jednoduchého a podvojného účtovníctva, vypracovaním mesačných a kvartálnych výkazov pre platcov DPH, spracovaním daňového priznania a účtovnej závierky za zdaňovacie obdobie. Poskytujem komplexné spracovanie personálnej a mzdovej agendy a ochotne Vám poradím a poskytnem konzultácie v danej oblasti.

Účtovníctvo vediem v súlade so Zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (v znení neskorších predpisov) účtovným jednotkám, a to:

 • fyzickým osobám
 • právnickým osobám

Účtovníctvo vediem správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.

Plním si povinnosť účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii podnikateľov.

Ďalšie dôvody, prečo sa na mňa obrátiť:

 • Uplatňujem individuálny prístup ku každému klientovi
 • Prispôsobujem sa požiadavkám a flexibilne reagujem na zmeny
 • Po dohode s klientom poskytujem služby priamo v sídle firmy
 • Klientom ponúkam spoľahlivosť a vysokú kvalitu v danom odbore
 • Prioritou je spokojnosť klienta

Služby

Jednoduché účtovníctvo

 • Zaúčtovanie účtovných prípadov podľa predložených dokladov,
 • vedenie peňažného denníka,
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov,
 • vedenie evidencie zásob a dlhodobého hmotného a nehmotného majetku,
 • vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov,
 • zaúčtovanie účtovných prípadov podľa predložených dokladov,
 • vedenie pokladničnej knihy a peňažných prostriedkov na bankovom účte,
 • vedenie iných pomocných kníh,
 • spracovanie daňových priznaní DPH, kontrolný výkaz DPH, súhrnný výkaz DPH,
 • vypracovanie daňových priznaní dane z príjmu fyzických osôb,
 • spracovanie daňových priznaní cestnej dane, dane z nehnuteľnosti a pod.,
 • vykonanie dokladovej inventarizácie zostatkov účtov peňažného denníka ku dňu účtovnej uzávierky,
 • vyhotovenie účtovnej uzávierky (výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch) za účtovný rok,
 • vypracovanie firemných interných smerníc,
 • zabezpečenie komunikácie s príslušnými inštitúciami,
 • konzultácia a poradenstvo.

Podvojné účtovníctvo

 • Zaúčtovanie účtovných prípadov podľa predložených dokladov,
 • vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy,
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov,
 • vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku,
 • vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov,
 • spracovanie daňových priznaní DPH, kontrolný výkaz DPH, súhrnný výkaz DPH,
 • spracovanie daňových priznaní dane z príjmu fyzických a právnických osôb,
 • spracovanie daňových priznaní cestnej dane, dane z nehnuteľnosti a pod.,
 • vykonanie dokladovej inventarizácie účtov Hlavnej knihy ku dňu účtovnej uzávierky,
 • spracovanie uzávierky za účtovný rok (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky),
 • vypracovanie firemných interných smerníc,
 • zabezpečenie komunikácie s príslušnými inštitúciami,
 • konzultácia a poradenstvo.

Personálna a mzdová agenda

Pri vedení mzdovej a personálnej agendy poskytujem klientom komplexné služby:

 • Mesačné spracovanie mzdovej agendy (výpočet miezd, dane zo závislej činnosti a príslušných odvodov),
 • vypracovanie a zaslanie mesačných výkazov pre zdravotnú a sociálnu poisťovňu v stanovenom termíne,
 • príprava mesačných a kvartálnych prehľadov o zrazených preddavkoch zo závislej činnosti,
 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti,
 • ročné hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrnne príjmov zo závislej činnosti,
 • vyhotovenie pracovnej zmluvy alebo dohody podľa Zákonníka práce,
 • prihlásenie, odhlásenie zamestnancov do zdravotnej a sociálnej poisťovne,
 • oznámenie zmien príslušným inštitúciám ,
 • vyhotovenie dohody o hmotnej zodpovednosti zamestnanca ,
 • zastupovanie klientov v prípade kontroly daňového úradu, zdravotnej alebo sociálnej poisťovne,
 • poradenstvo v pracovno-právnej oblasti.

Cenník

Ceny v cenníku sú iba informatívne. Výsledná cena poskytovaných služieb závisí od počtu zaúčtovaných položiek za jeden mesiac, od počtu zamestnancov, od rozsahu poskytovaných služieb, od skutočnosti či sa jedná o platcu DPH, ako aj od toho či pôjde o dlhodobý vzťah. V prípade záujmu som pripravení dohodnúť mesačnú paušálnu odmenu. Zmluvní klienti majú bežné účtovné poradenstvo a zastupovanie pri kontrolách v cene mesačného paušálu. U nových klientov sa zmluva uzatvára na jeden rok s prehodnotením zmluvnej mesačnej odmeny v druhom polroku, už podľa skutočne zisteného rozsahu.

Jednoduché účtovníctvo Podvojné účtovníctvo
počet dokladov za mesiac neplatca DPH platca DPH neplatca DPH platca DPH
0 - 50 45€ 50€ 55€ 60€
51 - 100 55€ 60€ 70€ 75€
101 - 200 65€ 75€ 100€ 120€
201 - 300 100€ 120€ 150€ 190€
301 a viac po dohode s klientom
Mzdy a personalistika: od 8€ za zamestnanca za mesiac

Kontakt

Ing. Jaroslav Koman

Starozagorská 1384/4, Košice

O2: +421 907 428 337

Orange: +421 915 400 284

komanjaroslav@gmail.com